Suoraan sisältöön

Ilmoitus Heka Oy Haapalahdenkatu 2, Haapalahdenkatu 5 ja Korppaanmäentie 28 tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Heka Ab VMY 1025

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 27.12.2022 antanut päätöksen Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tupakointikieltohakemukseen osoitteissa Haapalahdenkatu 2, Haapalahdenkatu 5 ja Korppaanmäentie 28, 00300 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 6.2.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 29.12.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 27.12.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab på Aspviksgatan 2, Aspviksgatan 5 och Korpasbackavägen 28, 00300 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 6.2.2023 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 29.12.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
29.12.2022 02:30