Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto-Oy Säästölaidan tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-Oy Säästölaita

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 25.8.2022 antanut päätöksen Asunto-Oy Säästölaidan tupakointikieltohakemukseen osoitteissa Suonotkontie 5 ja Suursuontie 12, 00630 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 3.10.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 26.8.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 25.8.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto-Oy Säästölaita på Kärrdäldsvägen 5 och Storkärrsvägen 12, 00630 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 3.10.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 26.8.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
26.08.2022 08:30