Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Meriasterin tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Meriasteri

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 18.8.2022 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Meriasterin tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Vattuniemenkatu 8 / Melkonkuja 1, 00210 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 26.9.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 18.8.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 18.8.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Meriasteri på Hallonnäsgatan 8 / Melkögränd 1, 00210 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 26.9.2022 ( registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 18.8.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
18.08.2022 09:45