Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Höyhensaaren tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Höyhensaari

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 30.12.2022 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Höyhensaaren tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Tenderinlenkki 12, 00520 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 6.2.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 30.12.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 30.12.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Höyhensaari på Tenderlänken 12, 00520 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 6.2.2023 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 30.12.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
30.12.2022 12:15