Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Tampuriinin tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Tampuriini

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 26.8.2022 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Tampuriinin tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Pasuunatie 4b A, 00420 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 3.10.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 26.8.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 26.8.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Tampuriini på Pasuunatie 4b A, 00420 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 3.10.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 26.8.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
26.08.2022 13:00