Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Isokaari 10:n tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Isokaari 10

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 9.9.2022 antanut päätöksen Asunto Oy Isokaari 10:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Isokaari 10, 00200 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 19.10.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 12.9.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 9.9.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Isokaari 10 på Storsvängen 10, 00200 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 19.10.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 12.9.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
12.09.2022 10:13