Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Asiakkaankadun tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Asiakkaankatu

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 19.8.2022 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Asiakkaankadun tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Asiakkaankatu 1, 00930 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 28.9.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 22.8.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 19.8.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Asiakkaankatu på Kundgatan 1, 00930 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 28.9.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 22.8.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
22.08.2022 00:00