Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Helsingin Siluetin tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Siluetti

Asunto Oy Helsingin Siluetti osoitteessa Muotoilijankatu 6, 00560 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-010080 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 23.2.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 23.2.2023 mennessä.  

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 25.1.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut  


Asunto Oy Helsingin Siluetti på Designergatan 6, 00560 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2022-010080 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 23.2.2023. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 23.2.2023.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 25.1.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
25.01.2023 13:00