Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Krister Juutin polku 4:n tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Krister Juutin polku 4

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Krister Juutin polku 4 osoitteessa Krister Juutin polku 4, 00790 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-008376 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille ja huoneistoterasseille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 30.1.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 30.1.2023 mennessä.   

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 30.12.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Krister Juutin polku 4 på Krister Jutes Stig 4, 00790 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2022-008376 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger och lägenhetsgårdar. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 30.1.2023. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 30.1.2023.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 30.12.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
30.12.2022 14:15