Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Satolassilan tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Satolassila

Asunto Oy Satolassila osoitteessa Leiviskätie 4, 00440 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2021-011903 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille ja huoneistojen terasseille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 25.8.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 25.8.2022 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 28.7.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto Oy Satolassila på Lisbundsvägen 4, 00440 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2021-011903 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger och -terrasser. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 25.8.2022. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 25.8.2022.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 28.7.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
28.07.2022 00:15