Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Helsingin Juutinraumankatu 6:n tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Juutinraumankatu 6

Asunto Oy Helsingin Juutinraumankatu 6 osoitteessa Juutinraumankatu 6, 00220 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-001274 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistojen parvekkeille ja terasseille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 23.9.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 23.9.2022 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 26.8.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto Oy Helsingin Juutinraumankatu 6 på Öresundsgatan 6, 00220 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2022-001274 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger och -terrasser. För de sakägande innehavarna av lokalerna och sökande reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 23.9.2022. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 23.9.2022.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 26.8.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
26.08.2022 00:15