Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Bostadsaktiebolaget Lönegropen, Skidbacksvägen 18:n tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Bostadsaktiebolaget Lönegropen, Skidbacksvägen 18

Bostadsaktiebolaget Lönegropen, Skidbacksvägen 18 osoitteessa Hiihtomäentie 18, 00810 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-000974 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 30.9.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 30.9.2022 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 1.9.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Bostadsaktiebolaget Lönegropen, Skidbacksvägen 18 på Skidbacksvägen 18, 00810 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2022-000974 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 30.9.2022. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 30.9.2022.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 1.9.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
01.09.2022 00:15