Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16:n tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16

As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 osoitteessa Hakaniemenranta 16 (Haapaniemenkatu 20), 00530 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-009496 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 21.11.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 21.11.2022 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 24.10.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 på Hagnäskajen 16 / Aspnäsgatan 20, 00530 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2022-009496 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna och reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 21.11.2022. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 21.11.2022.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 24.10.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
24.10.2022 05:00