Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Ryytimaantie 9:n tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Ryytimaantie 9

Asunto Oy Ryytimaantie 9 osoitteessa Ryytimaantie 9, 00320 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-011755 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille ja parvekealueita vastaaville huoneistojen pihoille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 29.11.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 29.11.2022 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 1.11.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto Oy Ryytimaantie 9 på Kryddgårdsvägen 9, 00320 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2022-011755 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger och lägenhetsgårdar. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 29.11.2022. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 29.11.2022.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 1.11.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
01.11.2022 11:00