Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Kiinteistö Oy Kipparin Kruunun tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Kiinteistö Oy Kipparin Kruunu

Kiinteistö Oy Kipparin Kruunu on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-002201 T 11 02 04) omistamiensa rakennusten huoneistoparvekkeille ja huoneistopihoille osoitteissa Niittaajankatu 1, Niittaajankatu 9, Paasivaarankatu 4 ja Paasivaaranpolku 4, 00810 Helsinki. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 24.10.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 24.10.2022 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 23.9.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Kiinteistö Oy Kipparin Kruunu har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2022-002201 T 11 02 04) för lägenhetsbalkonger och lägenhetsgårdar på Nitargatan 1, Nitargatan 9, Paasivaaragatan 4 och Paasivaarastigen 4, 00810 Helsingfors. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 24.10.2022. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 24.10.2022.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 23.9.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
23.09.2022 18:00