Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Isonnevantie 20:n tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Isonnevantie 20

Asunto Oy Isonnevantie 20 osoitteessa Isonnevantie 20, 00320 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-012787 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille ja huoneistojen pihaterasseille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 16.1.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 16.1.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 19.12.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto Oy Isonnevantie 20 på Stormyrvägen 20, 00320 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2022-012787 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger och lägenhetsterrasser. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 16.1.2023. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 16.1.2023.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 19.12.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
19.12.2022 09:15