Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Helsingin Trokarin Linnan tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Trokarin Linna

Asunto Oy Helsingin Trokarin Linna osoitteissa Capellan Puistotie 3, Leonkatu 22 ja Sörnäistenlaituri 3, 00540 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-001026 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 7.10.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 7.10.2022 mennessä.  

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 8.9.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut  


Asunto Oy Helsingin Trokarin Linna på Capellas Allé, Leogatan 22 och Sörnäskajen 3, 00540 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2022-001026 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 7.10.2022. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 7.10.2022.  

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 8.9.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
08.09.2022 12:30