Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto-Oy Säästösalon tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-Oy Säästösalo

Asunto-Oy Säästösalo osoitteessa Borgströminkuja 4, 00840 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-002503 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 19.10.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 19.10.2022 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 22.9.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto-Oy Säästösalo på Borgströmsgränden 4, 00840 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2022-002503 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 19.10.2022. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 19.10.2022.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 22.9.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
22.09.2022 01:00