Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta As. Oy Helsingin Pitäjänpuiston tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för As. Oy Helsingin Pitäjänpuisto

As. Oy Helsingin Pitäjänpuisto osoitteessa Strömbergintie 12, 00380 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-000871 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 28.9.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 28.9.2022 mennessä.  

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 31.8.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


As. Oy Helsingin Pitäjänpuisto på Strömbergsvägen 12, 00380 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2022-000871 T 11 02 04) för  bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 28.9.2022. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 28.9.2022.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 31.8.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
31.08.2022 00:00