Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta As Oy Helsingin Puistolemmikin tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för As Oy Helsingin Puistolemmikki

As Oy Helsingin Puistolemmikki osoitteessa Poutunkuja 5 (Ilkantie 16), 00400 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-001639 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 2.9.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 2.9.2022 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 5.8.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


As Oy Helsingin Puistolemmikki på Pouttugränden 5 (Ilkkavägen 16), 00400 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2022-001639 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna och sökande reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 2.9.2022. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 2.9.2022.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 5.8.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
05.08.2022 13:45