Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Helsingin Asumisoikeus Oy:n Helmisimpukan tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingin Asumisoikeus Oy / Helmisimpukka

Helsingin Asumisoikeus Oy on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-006259 T 11 02 04) asuntoyhteisö Helmisimpukan huoneistoihin kuuluville parvekkeille, terasseille ja asuntopihoille osoitteessa Henrik Lättiläisen katu 6 / Ristiretkeläistenkatu 30, 00710 Helsinki. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 10.11.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 10.11.2022 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 13.10.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingin Asumisoikeus Oy har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2022-006259 T 11 02 04) för lägenhetsbalkonger, -terrasser och lägenhetsgårdar på Henrik av Lettlands gata 6 / Korsfarargatan 30, 00710 Helsingfors. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 10.11.2022. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 10.11.2022.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 13.10.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
13.10.2022 05:00