Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto-Oy Ulvilantie 11 b:n tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-Oy Ulvilantie 11 b

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 18.3.2022 antanut päätöksen Asunto-Oy Ulvilantie 11 b:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Ulvilantie 11b, 00350 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 27.4.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 21.3.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 18.3.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto-Oy Ulvilantie 11 b på Ulfsbyvägen 11b, 00350 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 27.4.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 21.3.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
21.03.2022 00:00