Suoraan sisältöön

Ilmoitus As. Oy Helsingin Neptunuksen tupakointikieltopäätöksestä – Meddelande om beslut om rökningsförbud för As. Oy Helsingin Neptunus

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 1.7.2020 antanut päätöksen As. Oy Helsingin Neptunuksen tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Suolakivenkatu 12–14, 00810 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 10.8.2020 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki. Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 2.7.2020. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 1.7.2020 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för As. Oy Helsingin Neptunus på Saltstensgatan 12–14, 00810 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor på Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors till den 10.8.2020. Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 2.7.2020. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
02.07.2020 00:00