Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto-osakeyhtiö Majavatie 9-11:n tupakointikieltopäätöksestä – Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-osakeyhtiö Majavatie 9-11

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 16.2.2021 antanut päätöksen Asunto-osakeyhtiö Majavatie 9-11:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Majavatie 9-11, 00800 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 26.3.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki. Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 17.2.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 16.2.2021 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto-osakeyhtiö Majavatie 9-11 på Bävervägen 9-11, 00800 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor på Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors till den 26.3.2021. Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 17.2.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
17.02.2021 00:00