Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Villa Ruukin tupakointikieltopäätöksestä – Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Villa Ruukki

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 7.4.2021 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Villa Ruukin tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Katariina Saksilaisen katu 14, 00560 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 17.5.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki. Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 9.4.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 7.4.2021 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Villa Ruukki på Katarina av Sachsens gata 14, 00560 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor på Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors till den 17.5.2021. Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 9.4.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
09.04.2021 00:00