Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto-osakeyhtiö Käpylänkuja 3:n tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-osakeyhtiö Käpylänkuja 3

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 1.12.2022 antanut päätöksen Asunto-osakeyhtiö Käpylänkuja 3:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Käpylänkuja 3, 00610 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 9.1.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 1.12.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 1.12.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto-osakeyhtiö Käpylänkuja 3 på Kottbygränd 3, 00610 Helsingfors. Beslutet med  besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 9.1.2023 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 1.12.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
01.12.2022 13:45