Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto-Oy Säästökannaksen tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-Oy Säästökannas

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 14.12.2021 antanut päätöksen Asunto-Oy Säästökannaksen tupakointikieltohakemukseen osoitteissa Koukkusaarentie 1, 3, 5, ja 7 sekä Satamasaarentie 2, 4, 6, 8, 10a ja 10b, 00980 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 21.1.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 15.12.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 14.12.2021 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto-Oy Säästökannas på Krokholmsvägen 1, 3, 5 och 7 samt Hamnholmsvägen 2, 4, 6, 8, 10a och 10b, 00980 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 21.1.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 15.12.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
15.12.2021 08:20