Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy Vuotie 61:n tupakointikieltoasiassa ̶ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Norvägen 61

Ilmoitus kuulemisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy Vuotie 61:n tupakointikieltoasiassa  

Helsingin kaupungin asunnot Oy osoitteessa Vuotie 61, 00990 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-008103 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 6.9.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 6.9.2022 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 9.8.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Norvägen 61

Helsingfors stads bostäder Ab på Norvägen 61, 00990 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2021-2022-008103 T 11 02 04) för lägenhetsbalkonger. För de innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 6.9.2022 (registratorskontoret). Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 6.9.2022.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 9.8.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster

 

 


JAA
08.08.2022 12:48