Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Helsingin Vanha viertotie 18:n tupakointikieltoasiassa – Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Vanha viertotie 18

Asunto Oy Helsingin Vanha viertotie 18 osoitteessa Vanha viertotie 18, 00350 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2020-011934 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä parvekkeille ja piha-alueelle. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 15.3.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki. Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 15.3.2021 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 5.2.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto Oy Helsingin Vanha viertotie 18 på Gamla chaussén 18, 00350 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2020-011934 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets balkonger och gård. För de sakägande innehavarna av lokalerna och sökande reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor på Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors till den 15.3.2021. Eventuella bemötanden ska lämnas in före 15.3.2021.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 5.2.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
05.02.2021 00:00