Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Ulvilantie 27:n tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Ulvilantie 27

Asunto Oy Ulvilantie 27 osoitteessa Ulvilantie 27, 00350 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-012421 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 14.2.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 14.2.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 17.1.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto Oy Ulvilantie 27 på Ulfsbyvägen 27, 00350 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2022-012421 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 14.2.2023. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 14.2.2023.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 17.1.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
17.01.2023 01:00