Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Tähtitorninrinteen tupakointikieltoasiassa – Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Tähtitorninrinne

Asunto Oy Tähtitorninrinne osoitteessa Ullanlinnankatu 1 ja Kasarmikatu 26, 00130 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2021-004786 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille, huoneistoterasseille ja sisätiloille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 23.5.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 23.5.2022 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 14.4.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto Oy Tähtitorninrinne på Ulrikasborgsgatan 1 och Kaserngatan 26, 00130 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2021-004786 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger, lägenhetsterrasser och inomhuslokaler. För de sakägande innehavarna av lokalerna och sökande reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 23.5.2022. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 23.5.2022.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 14.4.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
14.04.2022 00:00