Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Helsingin Rafaelin tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Rafael

Asunto Oy Helsingin Rafael osoitteessa Teollisuuskatu 18 b, 00520 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2021-010506 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille ja huoneistopihoille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 29.6.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 29.6.2022 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 1.6.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut

 


Asunto Oy Helsingin Rafael på Industrigatan 18 b, 00520 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2021-010506 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger och lägenhesgårdar. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 29.6.2022. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 29.6.2022.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 1.6.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
01.06.2022 02:00