Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy RM-Talo 62 Suursuontie 10:n tupakointikieltoasiassa ̶ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy RM-Talo 62 Suursuontie 10

Asunto Oy RM-Talo 62 Suursuontie 10 osoitteissa Suursuontie 10 ja Suonotkontie 3, 00630 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2020-001481 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 22.11.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 22.11.2021 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 14.10.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy RM-Talo 62 Suursuontie 10

Asunto Oy RM-Talo 62 Suursuontie 10 på Storkärrsvägen 10 och Kärrdäldsvägen 3, 00630 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2020-001481 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna   reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 22.11.2021. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 22.11.2021.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 14.10.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
14.10.2021 00:00