Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy Soittajantie 6:n tupakointikieltoasiassa – Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Musikantvägen 6

Helsingin kaupungin asunnot Oy osoitteissa Soittajantie 6, Soittajankuja 2-4 ja Urkupillintie 6-8, 00420 Helsinki on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2020-012722 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 7.4.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki. Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 7.4.2021 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 1.3.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads bostäder Ab på Musikantvägen 6, Musikantgränden 2-4 och Orgelpipsvägen 6-8, 00420 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2020-012722  T 11 02 04) för lägenhetsbalkonger. För de innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor på Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors till den 7.4.2021. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 7.4.2021.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 1.3.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
01.03.2021 00:00