Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Pukinmäen-Salvan tupakointikieltoasiassa – Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Pukinmäen-Salpa

Asunto Oy Pukinmäen-Salpa osoitteessa Säterintie 26, 00720 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2020-014028 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille, huoneistopihoille ja asuntojen sisätiloille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 27.9.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 27.9.2021 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 20.8.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto Oy Pukinmäen-Salpa på Säterivägen 26, 00720 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2020-014028 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger, lägenhetsgårdar och inomhuslokaler. För de sakägande innehavarna av lokalerna  och sökande reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 27.9.2021 (registratorskontoret). Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 27.9.2021.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 20.8.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
20.08.2021 00:00