Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Helsingin Pasuunapuiston tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Pasuunapuisto

Asunto Oy Helsingin Pasuunapuisto osoitteissa Pasuunatie 7 ja 11, 00420 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2021-010790 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille ja huoneistopihoille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 29.7.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 29.7.2022 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 30.6.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto Oy Helsingin Pasuunapuisto på Basunvägen 7 och 11, 00420 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2021-010790 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger och lägenhesgårdar. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 29.7.2022. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 29.7.2022.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 30.6.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
04.08.2022 09:28