Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Magdaleenanpuiston tupakointikieltoasiassa – Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Magdaleenanpuisto

Asunto Oy Magdaleenanpuisto osoitteessa Palkkatilankatu 8, 00240 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2021-005490 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille, maantasoterasseille ja kattoterasseille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 24.2.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 24.2.2022 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 18.1.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto Oy Magdaleenanpuisto på Löneboställsgatan 8, 00240 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2021-005490 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger, lägenhetsterrasser på marknivå och takterrasser. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 24.2.2022. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 24.2.2022.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 18.1.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
18.01.2022 08:12