Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Myllypellontie 3:n tupakointikieltoasiassa ̶ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Myllypellontie 3

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy osoitteessa Myllypellontie 3, 00650 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2021-004979 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 1.1.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 1.1.2022 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 25.11.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads bostäder Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Myllypellontie 3, 00650 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2021-004979 T 11 02 04) för lägenhetsbalkonger. För de innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 1.1.2022 (registratorskontoret). Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 1.1.2022.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 25.11.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
25.11.2021 00:00