Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Munkkiniemen Puistotie 19:n tupakointikieltoasiassa ̶ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Munkkiniemen Puistotie 19

Asunto Oy Munkkiniemen Puistotie 19 osoitteessa Munkkiniemen Puistotie 19, 00330 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2021-000622 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 17.11.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 17.11.2021 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 11.10.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto Oy Munkkiniemen Puistotie 19 på Munksnäs allén 19, 00330 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2021-000622 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna  reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 17.11.2021. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 17.11.2021.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 11.10.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
13.10.2021 13:11