Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Kiinteistö Oy Helsingin Merikorttikuja 4:n tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Kiinteistö Oy Helsingin Merikorttikuja 4

Kiinteistö Oy Helsingin Merikorttikuja 4 osoitteessa Merikorttikuja 4, 00960 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2021-010419 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille ja huoneistopihoille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 21.6.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 21.6.2022 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 24.5.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Kiinteistö Oy Helsingin Merikorttikuja 4 på Sjökortsgränden 4, 00960 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2021-010419 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger och lägenhesgårdar. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 21.6.2022. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 21.6.2022.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 24.5.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
24.05.2022 02:00