Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Mäkitorpantie 34-36:n tupakointikieltoasiassa ̶ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Mäkitorpantie 34-36

Asunto Oy Mäkitorpantie 34-36 osoitteissa Mäkitorpantie 34 ja Mäkitorpantie 36, 00640 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2021-009683 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 27.4.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 27.4.2022 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 21.3.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto Oy Mäkitorpantie 34-36 på Kullatorpsvägen 34 och Kullatorpsvägen 36, 00640 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2021-009683 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 27.4.2022. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 27.4.2022.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 21.3.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
21.03.2022 06:55