Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto-osakeyhtiö Majavatie 9-11:n tupakointikieltoasiassa – Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-osakeyhtiö Majavatie 9-11

Asunto-osakeyhtiö Majavatie 9-11 osoitteessa Majavatie 9-11, 00800 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2020-008719) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille ja huoneistojen sisätiloihin. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 11.2.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki. Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 11.2.2021 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 5.1.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto-osakeyhtiö Majavatie 9-11 på Bävervägen 9-11, 00800 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2020-008719) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger och inomhuslokaler. För de sakägande innehavarna av lokalerna  och sökande reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor på Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors till den 11.2.2021. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 11.2.2021.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 5.1.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
05.01.2021 00:00