Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Helsingin Melonin tupakointikieltoasiassa – Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Meloni

Asunto Oy Helsingin Meloni osoitteessa Limonadikuja 6, 00390 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2020-009708 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille ja pihaterasseille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 24.3.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki. Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 24.3.2021 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 15.2.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto Oy Helsingin Meloni på Lemonadgränden 6, 00390 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2020-009708 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger och terrasser på marknivå. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor på Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors till den 24.3.2021. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 24.3.2021.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 15.2.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
15.02.2021 00:00