Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Kiinteistö Oy M2-Kodit, Kellosaarenkatu 4:n tupakointikieltoasiassa – Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Kiinteistö Oy M2-Kodit, Skällargatan 4

Kiinteistö Oy M2-Kodit on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2020-014462 T 11 02 04) osoitteen Kellosaarenkatu 4, 00180 Helsinki, huoneistoparvekkeille ja huoneistopihoille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 18.10.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 18.10.2021 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 10.9.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Kiinteistö Oy M2-Kodit på Skällargatan 4, 00180 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2020-014462 T 11 02 04) för lägenhetsbalkonger och lägenhetsgårdar. För de sakägande innehavarna av lokalerna  reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 18.10.2021. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 18.10.2021.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 10.9.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
10.09.2021 00:00