Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto-Oy Säästökennon tupakointikieltoasiassa – Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-Oy Säästökenno

Asunto-Oy Säästökenno osoitteessa Kastelholmantie 3–4, 00900 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2020-013565 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 30.4.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki. Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 30.4.2021 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 24.3.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto-Oy Säästökenno på Kastelholmsvägen 3–4, 00900 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2020-013565 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor på Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors till den 30.4.2021. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 30.4.2021.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 24.3.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
24.03.2021 00:00