Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy Kallvikintie 74:n tupakointikieltoasiassa – Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Kallviksvägen 74

Helsingin kaupungin asunnot Oy osoitteessa Kallvikintie 74, 00980 Helsinki, on hakenut tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2020-008935) huoneistoparvekkeille ja huoneistojen sisätiloille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 22.2.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki. Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 22.2.2021 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 15.1.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads bostäder Ab på Kallviksvägen 74, 00980 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2020-008935) för lägenhetsbalkonger och inomhuslokaler. För de innehavarna av lokalerna och de sökande reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor på Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors till den 22.2.2021. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 22.2.2021.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 15.1.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
15.01.2021 00:00