Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Helsingin REDIn Majakan tupakointikieltoasiassa – Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin REDIn Majakka

Asunto Oy Helsingin REDIn Majakka osoitteessa Kalasatamankatu 9, 00580 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2020-013856 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistojen viherhuoneille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 4.10.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 4.10.2021 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 27.8.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto Oy Helsingin REDIn Majakka på Fiskehamnsgatan 9, 00580 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2020-013856 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhet vinterträdgårdar. För de sakägande innehavarna av lokalerna  reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 4.10.2021 (registratorskontoret). Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 4.10.2021.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 27.8.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
27.08.2021 00:00