Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Helsingin Kahvitauon tupakointikieltoasiassa – Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Kahvitauko

Asunto Oy Helsingin Kahvitauko osoitteessa Kahvipavunkuja 2, 00990 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2020-012161 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille ja huoneistopihoille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 14.4.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki. Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 14.4.2021 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 8.3.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto Oy Helsingin Kahvitauko på Kaffebönsgränden 2, 00990 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2020-012161 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger och lägenhesgårdar. För de sakägande innehavarna av lokalerna  reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor på Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors till den 14.4.2021. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 14.4.2021.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 8.3.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
08.03.2021 00:00