Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta As. Oy Helsingin Rakuunanpuiston tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för As. Oy Helsingin Rakuunanpuisto

As. Oy Helsingin Rakuunanpuisto osoitteessa Huopalahdentie 19, 00330 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2021-004657 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille ja huoneistoterasseille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 8.11.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 8.11.2022 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 11.10.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


As. Oy Helsingin Rakuunanpuisto på Hoplaksvägen 19, 00330 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2021-004657 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger och terrasser på marknivå. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 8.11.2022. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 8.11.2022.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 11.10.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
11.10.2022 02:00