Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Helsingin Freesian tupakointikieltoasiassa – Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Freesia

Asunto Oy Helsingin Freesia osoitteessa Hiisikuja 2, 00730 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2021-008975 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille ja huoneistoterasseille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 27.5.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 27.5.2022 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 19.4.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto Oy Helsingin Freesia på Trollgränden 2, 00730 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2021-008975 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger och lägenhesterrasser. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 27.5.2022. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 27.5.2022.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 19.4.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster

 


JAA
19.04.2022 07:24